Adresa:
ČATP
U Technoplynu 1324
198 00 Praha 9
Telefon: 272 100 143
Fax: 272 100 158
E-mail: catp@catp.cz
Internet: www.catp.cz

Česká asociace technických plynů

ČATP se představuje


Co je ČATP

Firmy, které v České republice vyrábějí a/nebo plní a distribuují technické plyny a firmy, které vyrábějí zařízení pro jejich výrobu a distribuci, založily Českou asociaci technických plynů (ČATP), která má formu zájmového sdružení právnických osob. ČATP je specalizované sdružení Svazu chemického průmyslu ČR (SCHP) a člen European Industrial Gases Assotiation (EIGA).

Předmětem činnosti asociace je:

  • podpora bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí při výrobě, úpravě, skladování, přepravě, používání a zneškodňování technických plynů,
  • spolupráce v komisích, které připravují zákony, předpisy, normy a další směrnice ve sféře bezpečnosti a ochrany životního prostředí,
  • poradenství v otázkách bezpečnosti a ochrany životního prostředí.

ČATP zajišťuje plnění předmětu své činnosti formou:

  • poradenství,
  • podpory bezpečnostně technického vzdělávání,
  • výměny informací o příslušných bezpečnostních událostech a jejich rozbor,
  • výměny informací o bezpečnostně relevantních výsledcích a jejich rozbor,
  • vypracování norem, směrnic a doporučení

Jednotlivé úkoly jsou plněny pracovními komisemi, které mají na starosti technické, normalizační, bezpečnostně technické a ekologické úkoly, případně úkoly z jiných pracovních oblastí. Pracovní komise jsou sestaveny ze zástupců jednotlivých členů ČATP. Členy komisí jsou jmenováni zvláště experti pracující v příslušných oborech, popřípadě v mezinárodních pracovních skupinách. Externí znalci mohou být jmenováni jako členové pracovních komisí po schválení představenstvem ČATP. Asociace může publikovat všechna rozhodnutí učiněná pracovními komisemi jako oficiální nebo interní doklady.

Co jsou technické plyny?

K technickým plynům patří v první řadě plyny získané destilací kapalného vzduchu - kyslík, dusík, argon - dále plyny získávané chemickými procesy - acetylen, vodík, oxid uhličitý. Do oblasti technických plynů se dále zahrnují jejich směsi, vzácne a zvláště čisté plyny. Samostatnou skupinu tvoří plyny medicinální (např. kyslík, dusík, oxid uhličitý, oxid dusný a některé směsi.

Své využití nacházejí technické plyny ve všech oblastech hospodářství - o výroby kovů přes jejich zpracování, chemický průmysl, potravinářskou techniku až po stavební průmysl, ale také v oblastech lékařství, výzkumu a vývoje. Nepostradatelné jsou rovněž pro ochranu životního prostředí.

Technické plyny řeší rozmanité úkoly

Kyslík urychluje oxidační procesy a zvyšuje tím kapacitu, např. při biologickém čištění odpadní vody, ale také ve vysoké peci a při řezání kovů. Snižuje současně množství emisí oxidu dusíku do ovzduší, jestliže je používán místo vzduchu v různých chemických procesech. Inertní plyny jako dusík, nebo argon chrání před nežádoucími reakcemi jak při chemických procesech, tak při balení potravin a sváření v ochranné atmosféře. Chlad zkapalněných plynů zpevňuje základy staveb, umožňuje mletí termoplastů a supravodivost. Kalibrační plyny s přesně definovaným podílem jednohi či více plynů se používají pro měěřící techniku jako referenční materiály, např. při emisí a imisí, v lékařství apod. Od ruční práce přes průmyslovou výrobu až po využití v High-Tech oborech jsou technické plyny stále důležitým faktorem ekologického a ekonomického pracovního procesu.

Pokud máte ke stránkám připomínky nebo dotazy, zašlete je na e-mail správce: admin@catp.cz.